زخمی به اندازه عمرم

کاش نمی شنیدم

کاش نمی دیدم

کاش به دنیا نمی آمدم

و مثل همیشه کاش نبودم

حداقل کاش بی لیاقت نبودم

امروز شنیدم

چیزی که تمام قصه های کودکی ام را

تمام زخم های کهنه و تازه زندگی ام را

تمام بغض های فروخرده ام را

تمام ثانیه ثانیه های زندگی ام را از جلوی چشمانم گذراند

باریدم

شنیدنی ها تمام شد

من «ماندم و در به دری »

من ماندم و بغضی شکسته

من ماندم و اشک های کهنه

من ماندم و اشکی که هیچ وقت جلوی دیگران اجازه سرازیر شدن نداشتند

من ماندم و حرفهایی در سینه

من ماندم و مشتی خاطرات

که همیشه در صندوق سینه ام

مانده اند

و با قفل سکوت

محکوم به حبس اند

از ترحم بی زارم

از نگاه هایی که ... .

از نگاه هایی که از کودکی روی من بود

از جملاتشان بی زارم

از حرفهایی که پشت سرم هست بی زارم

از تمسخر کمتر از ترحم رنج می برم

بگذار به سخره بگیرند

اما منافق نباشند

اما پشت سرم حرف نزنند

هرگز فراموش نمی کنم

روزی که قفل سکوتم شکست

صندوق دلم منفجر شد

و اشک هایم چون سیلی خروشان بیرون ریخت

هرگز!

هرگز فراموش نخواهم کرد

روزهایی که بر من گذشته است

زیرا که اگر آنها را فراموش کنم

مسئولیتم را فراموش کرده ام

من در قبال همه ی این بغض های فرو خورده شده

در قبال همه ی زخم زبان های شنیده شده

مسئولم

من مسئولم تا وظیفه تاریخی خود را انجام دهم

من موظفم مجاهدی عارف

و چریکی لطیف باشم

من موظفم حزنم را در صندوق دل

و بشرم را در سیمایم حفظ کنم

من باید بصیر باشم

و ولایت مدار

من باید بیدار باشم

و هشیار

صرفا سوختن و صرفا باریدن مرا به سر منزل مقصود نمی رساند

من باید از کالبد منیت خارج شوم تا به وظیفه ام جامه ی عمل بپوشانم

باید ... .

طلوع نزدیک است

نه تنها باید بیدار باشم

بلکه باید هشیار باشم... .

/ 0 نظر / 5 بازدید