گمت کرده ام

 

گمت کرده ام

در لا به لای برگه هایی که برای تو نوشته ام گمت کرده ام.

در میان روزهایی که دنبال کار کردن در راه تو می دوم.

در میان دویدن هایم گمت کرده ام.

در بین حرفهای اطرافیانم.

در بین تمجید هایی که سزاوارشان نیستم گمت کرده ام.

قول دادم اخمهایم در هم نشوند.

اما از غصه گم شدنت دوباره اخمهایم به هم گره خورده اند.

دیگر نمی خواهم بنویسم.

دیگر نمی خواهم روزهایم را صرف کار در راه تو کنم.

دیگر نمی خواهم بدوم.

دیگر نمی خواهم حرفهای اطرافیانم را گوش دهم.

دیگر نمی خواهم مورد تمجیدهای بی مایه واقع شوم.

دیگر نمی خواهم قول دهم.

فقط می خواهم هم پای آسمان.

بوزم.

رعد و برق بزنم.

و بعد چنان بگریم که صدای بارشم خوابها را نیز بیدار کند.

چرا از تو غافل شده ام؟!

چرا تو را گم کرده ام؟!

چرا با تو غریبه شده ام؟!

چرا درد فراغت را حس نمی کنم؟!

چرا خون ریزی زخمم را نمی بینم؟!

مگر کسی مسکن به من زده است؟!

مسکنی که دیگر ناله نمی کنم.

دیگر زجه نمی زنم.

دیگر فریادم به آسمان نمی رسد.

داغ بی داغی چه دردی بود که بر دردهایم اضافه شد؟!

قول داده بودم دیگر گله نکنم...

اما

نگفتم که از دست خودم ناله نمی کنم...

گفته بودم؟!

فقط گفتم از دیگران گله نمی کنم.

اما از دست خودم دل خونم.

از اینکه تو را در روزمرگی هایم گم کرده ام.

یادم رفت برای چه می دویدم!

دلم برای آغوشت تنگ شده است.

با اینکه دستان همیشه گرمت برای به آغوش کشیدنم همیشه باز است.

اما تاریکی وجودم روشنی راه آغوشت را گم کرده است.

دعا کن راه را بیابم!

بارشی در راه است... .

/ 0 نظر / 27 بازدید