رنج...

 

رنج می برم

از دست خودم رنج می برم.

از حقارت روح و سنگینی اش که شوق پرواز را از من ربوده است، رنج می برم.

از جای بالهای سوخته که از پرواز چیزی جز خاطره های دور باقی نگذاشته، رنج می برم.

از بدنم رنج می برم.

          از عجز کالبد که کارها را برایم دشوار می کند.

                   که زمان را برایم حصار می کند.

                   که مکان را برایم دام می کند.

                   خسته می شود.

                   که گرسنه می شود.

                   که بیمار می شود.

                   که ضعیف و رنجور می شود، رنج می برم.

از قلبم رنج می برم.

          از دلی که زخمهای چرکین دارد،

از عفونتی که تمام حفره ها و دریچه هایش را فرا گرفته،

از بوی بدش که تنفس را برایم دشوار کرده، رنج می برم.

از تنفس رنج می برم.

          از هوایی که فرو نمی رود.

          از هوایی که در هنگام خروج تمام جوارحم را به حلقم می آورد،

          از تنفسی که دردناک است، رنج می برم.

از چشمانم رنج می برم.

          که قلب را عفونی کرده است،

          که خودش زهرآگین است،

          و خون از مردمکش فوران می کند،

          و اشک ندارد،

          و لیاقت باریدن را از من گرفته است، رنج می برم.

رنج می برم...

رنج می برم...

تا روحم شوق پرواز را باز نیابد...

رنج خواهم برد...

احساس می کنم آتشی بر دوش روحم بالهایش را سوزانده است.

حق الناس...

حق الناس...

ای وای! از دلی که توسطم شکسته شده است

ای وای! از حق الناس...

خدایا! صاحبان حق را چطور می توان راضی کرد؟!

خودت به دادم برس... !

/ 0 نظر / 17 بازدید