خدایا...

خدایا

خیلی خسته ام...

خستگیامو کجا باید ببرم؟

خدایا

خیلی حرف دارم...

حرفامو کجا باید بزنم؟

خدایا

ی مسجد میخوام

که سقفش آسمون تو با کاشی طرح ستاره هات باشه

که فرشش خاک و سنگ و ... باشه

که چادرم تاریکی و ظلمت عمیق شب بی ماه باشه

که صداش سکوت بی انتهای بیابونت باشه

اونقدر اونجا اسم قشنگاتو فریاد بزنم

انقدر از عمق دل خونم اشک بریزم

تا دلم پاک بشه

تا سبک بشم

تا آروم بشم

تا نفس بکشم

تا واسه تو بشم

خدا!

خدا!

میخوامت!

فقط تو رو... .

/ 0 نظر / 39 بازدید