در کنارم بودی...

در تمام لحظاتم در کنارم بودی

در تمام آن زمانهایی که فکر می کردم در تنهایی خودم فرورفته ام و هیچ یاوری ندارم

در تمام مواقعی که به بودنت احتیاج داشتم

در تمام ثانیه های عمرم

در تمام ...

 

/ 0 نظر / 7 بازدید