طلوع...

 

چشمانم! مرا یاری کنید!

اعضاء و جوارحم! مرا تحمل کنید!

نفسم! به خاطر خدا رام شو!

دلم! به یاد خدا آرام گیر!

زیرا که طلوع نزدیک است... .

خواب مرا رها کن!

دنیا! دست از سرم بردار!

نسیم صبحگاهی! مرا نلرزان!

شبنم زیبا که بر گل نشسته ای! عشوه گری نکن!

زیرا که طلوع نزدیک است... .

مگر نشندیده اید صدای زنی را که از دور دست می آید؟!

شما که بهتر از من گوش شنوا دارید!

زن با لحن زیبا و زبان عربی می خواند:

«طلوع نزدیک است... .

غربت! از دامان خاندان ما برچیده خواهی شد،

دنیا! جفایت به ما پایان خواهد یافت،

زشتی! از دامن زمین پاک خواهی شد،

بوف! پرنده شوم! پیام آور بدبختی انسانها!

از لب بام خانه ما پر خواهی کشید،

زیرا که طلوع نزدیک است... .»

صدای زن سالهاست که می آید... .

سالهایی که بوف با تمام سرورش خواند

سالهایی که بوف بر جهان حکومت کرد

نه اینکه او عامل تاریکی جهان باشد

بلکه او تنها سوء استفاده کننده از این تاریکی بود

عامل تاریکی خود انسانها بودند که با سنگ خورشید را دور کردند.

اما طلوع نزدیک است... .

مگر می شود با سنگ خورشید را دور کرد؟!
وقتی که انسانیت از کالبد انسان برود،

انسان قادر به هر ناشدنی می شود.

انسانیت! به انسان باز خواهی گشت،

و از این رو ست که می گویم،

طلوع نزدیک است... .

چشمانم! طاقت بیاورید!

باید صاحب آن صدایی که از دور دستها می خواند را ببینید.

و این رخ نمی دهد مگر بعد از طلوع!

دلم! تاب بیاور!

طلوع نزدیک است... .

/ 0 نظر / 4 بازدید