از دکتر برای دلم...

 

خدایا به تو پناه می برم.
خدایا به سوی تو می آیم.
خدایا بدبختم.
خدایا می سوزم.
خدایا قلبم در حال ترکیدن است.
خدایا رنج می برم.
خدایا جهان به نظرم تیره و تار شده است.
خدایا بیچاره شده ام.
خدایا عشق حتی عشق محبوبترین کسانم مکدر شده است.
خدایا بدبختم.
خدایا، آسمان آمال و آرزوهایم تیره و کدر شده است،
به تو پناه می برم
ودست یاری به سوی تو دراز می کنم،
تو کمکم کن،
نجاتم ده،
تسکینم بخش،
به قلب دردمندم آرامش ده،
جز تو کسی را ندارم
و راستی جز تو کسی را ندارم.
نمی توانم به هیچ کس اطمینان کنم،
نمیتوانم به امید هیچ کس زنده بمانم.
دلم از همه گرفته.
از همه ناراحتم.
از دنیا رنج می برم.
خسته ام،کوفته ام، پژمرده و دلمرده ام.
با آنکه همه مرا خوشبخت تصور می کنند.
با آنکه به سوی مهمترین ماموریت ها می روم.
با اینکه باید شاد و خندان باشم. ولی چقدر افسرده و محزونم.
حزن و اندوه قلب مرا می فشرد
حتی نمی توانم گریه کنم،
آه بکشم.
نزدیک است خفه شوم.

----------------------------------

/ 0 نظر / 5 بازدید