راه

 

هوا سرد است

نسیم صبگاهی بهاری هوای صبح را سخت سرد کرده است

باید خود را پوشاند

نه زیاد

بلکه اگر زیاد گرم شوی خوابت خواهد برد

باید سبک پوشید

باید بیدار ماند

حتی از دراز کشیدن هم باید ترسید

زیرا که خواب زود غالب می شود

حواس باید جمع باشد

خوب گوش بده

جغد می خواند

بی وقفه می خواند

اما مضطرب می خواند

نگران می خواند

خود را به هر دری می زند که طلوع رخ ندهد

به هر دری میزند

اما به حول و قوه الهی دستش برایم رو شده

روشنایی صبح

یا به قولی گرگ و میش بودن هوا کمک می کند

تا از مکر جغد جان به در ببرم

دیروز تله ای سر راهم بود

تله ای تلخ!

تله ای که دنبال از پا در آوردنم بود

علت را هم فهمیدم

جغد حواسش به من است

فهمید دارم چه می کنم

فهمید راه را دارم می یابم

خدایا! ترسی که دیروز در وجودم آمد

هنوز بدنم را می لرزاند

واقعا اگر تو در کنارم نبودی نمی توانستم جان سالم به در برم

و سقوطم حتمی بود

خدایا!

درست است توکل کردن بر تو را هنوز نیاموخته ام

اما زبانم از گفتن آن که قاصر نیست

حداقل ترین کار این است که بگویم با توکل بر تو ادامه خواهم داد

همانطور که خوب می دانی مرا از مکر جغد امان نیست

اما تو خیر الماکرینی

خوشحالم!

که رهایم نکرده ای

که تنهایم نگذاشته ای

گوش می دهم بوف همچنان می خواند

بی وقفه می خواند

زیرا که نمی خواهد طلوع رخ دهد

اما طلوع از مقدرات توست

و بسیار نزدیک رخ خواهد داد

به امید آن روز

 

/ 0 نظر / 14 بازدید