خوشبختی

خوشبتی

چه واژه عجیبی!

چگونه معنا می شود؟

من به دنبال چیم

خوشبختی چیست

خوشبختی؟

من خوشبختم

نمی دانم

من فقط می دانم که تو

همه چیز یک زندگی هستی

اگر باشی شاید بتوان اسم آن زندگی را خوشبختی گذاشت

چرا گفتم شاید؟

نمی دانم

ادبیاتم گم شده است

مثل خودم

من با تمام متعلقاتم گم شده ام

در دنیای نفس

نفس

نفس

سکوت جسمانی

سکوت نفسانی

تبلور روحانی

...

چقدر عجیب است این مرد

مصطفی را می گویم

...

بگذریم

...

چند وقتی است مسکن می زنم تا درد بی دردیم آرام شود

مسکن اعتیاد آور است

معتاد شدم

نمی توانم نزنم

درد تو ...

...

سکوت بهتر است...

اما قطعا معتاد خوشبخت نیست...

 

 

 

 

خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا!

/ 0 نظر / 14 بازدید