بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شود.

 

بکشید ما را ملت ما بیدار تر می شود.

بکشید احمدی روشن ها را احمدی ها بیدار تر می شوند.

احمدی ها خوب می دانند شما از چه می ترسید.

شما اروند را عبور ناشدنی می پندارید،

شهریاری ها، احمدی روشن ها، رضایی نژادها، علی محمدی ها و...

با دنباله روی از

علم الهدی ها، وزوایی ها، همتها، باکری ها، متوسلیانها و ...

امام موسی صدرها، موسوی ها و...

آن را می پیمایند.

احمدی ها خونهای پاک را به درگاه خدا برای استمداد می برند.

احمدی ها دمار از روزگار شما در می آورند.

احمدی ها بر مسئولیت خویش واقف اند.

بکشید احمدی ها را احمدی ها بصیرتر می شوند.

* * *

وصیتنامه شهید رضا نادری:

 ای برادر کجا می روی؟

اندکی درنگ کن!

آیا با کمی گریه و یک فاتحه بر مزار من و امثال من

مسئولیتی را که با رفتن خود بر دوش تو گذاشته ایم از یاد خواهی برد یا نه؟

ما نظاره گر خواهیم بود که تو با این مسئولیت سنگین چه خواهی کرد...

تاریخ شهادت ۵/۵/ ۶۷ عملیات مرصاد

دوستم! احمدی باش!

وقتی می گویم مسئولیتی بزرگ بر دوشمان است

مسئولیتی به اندازه تاریخ

بگویید:«نه.»

مرصادی ها خوب امام خویش را درک کردند.

مردان غرب

قله های استوار بازی دراز را از پا در آورده اند

تا جایی که مرد مردستان غرب بعد از عملیات آزاد سازی بازی دراز

با نگاه به افق می گوید:

رزمنده وقتی استراحت می کنه که پرچمش رو انتهای اون افق بکوبه.

رزمنده، رزمنده است

و قله های سر راه ظهور را از پا در خواهد آورد

تفاوت میان ابزار است

یک روز سلاح M1 است

یک روز کلاش  

یک روز خودکار

یک روز کیک زرد اورانیوم

یک روز ماهواره نوید

یک روز ...

نمی شود پیشرفت علم ایران را پیش بینی کرد

(کور شود هر آنکه نتواند دید)

یک روزی می رسد

که یاوران مهدی(عج) با علم خویش

مشی علی الماء می کنند.

با علم خویش ... .

با تولید علم می توان زمینه های ظهور را فراهم کرد.

وقتی می گویم این سید بی توجه به مهدویت حرف نمی زند،

بگویید:«نه.»

دوستم! اگر احمدی نشوی

علم علم بر زمین نمی ماند

احمدی خواهند شد

و بچه های حاج احمد(همان احمدی ها)

افق را فتح خواهند کرد...

و بر تپه های جولان خواهند تازید...

و زمین را از ظالمان پاک خواهند کرد... .

بلندشو! باید قله های تولید علم را فتح کنی.

بلندشو! که نشستن رزمنده مرگ اوست.

بلندشو! که نوبت توست تا فریاد هل من ناصر ینصرنی را پاسخ بگویی.

بلندشو! قله های علم منتظر (متقی)توست تا برایت سر خم کند.

بلندشو! و کربلای دیگر بیافرین.

کربلایی که به جای سر حسین(ع) سر یزید را بر نی رود.

بلندشو! یزدیان پوچ و بی مایه آماده از هم پاشیده شدن اند.

فقط یک سطل آب کافی ست

نیازی نیست تمام مسلمانان بریزند

بچه شیعه! فقط تو بریزی هم سیل اسرائیل را خواهد برد.

فقط بلندشو!

فقط عزمت را جزم کن!

بلندشو که ظهور نزدیک است...

 (تا کور شود هر آنکه نتواند دید)

/ 1 نظر / 17 بازدید
نیایش

به راستی که ظهور نزدیک است ... دستان من را هم بگیر تا بلند شوم ... یا علی ...