در مسیر انتظار

 

مقام معظم رهبری:

دانشاندوزیرا با اندیشهورزی

 

و این هر دو را با پرهیزگاری و پاکدامنی بیامیزید؛

 

در این صورت هیچ اندوختهئی برای کشور با ثروت وجود جوانانی چون شما برابری نخواهد کرد.

 

 

 

 

 

انتظار حرکت است؛

 

انتظار سکون نیست؛

 

انتظار رها کردن و نشستن برای اینکه کار به خودی خود صورت بگیرد, نیست.

 

انتظار حرکت است.

 

انتظار امادگی است.

 

این امادگی را باید در وجود خودمان, در محیط پیرامون خودمان حفظ کنیم.

 

منبع:فرهنگ 

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
نرجس

کاش منتظر بودیم . . . .