دنیایم

دنیایم به پست ترین مرحله خود رسیده است.

 

بی تو

 

وای

 

از آنچه که می بینم

 

وای

 

از آنچه که می شنوم

 

در سخت ترین تصمیمات

 

در سخت ترین دست اندازها

 

در سخت ترین طوفانها

 

در سخت ترین شرایطم

 

تو یا دنیا؟

 

انتخاب کرده ام

 

از قبل

 

اما گویا او از من مکار تر است

 

مرا سر دو راهی سختی گذاشته است

 

اما گرمای وجودت را در کنارم احساس می کنم

 

تو تنهایم نگذاشته ای

 

 

 

همچنان جمله مصطفی در ذهنم مرور می شود

 

باید یک زن و چهار فرزند را خسارت می دادم

 

تا پدری بچه شیعه های جنوب لبنان را به من بدهند.

 

 

 

صریح و واضح بگو

 

چه چیزی

 

یا کدام افراد را باید خسارت دهم تا تو را بدست آورم

 

زجرم نده

 

این که گنگ گذاشتیم عذابم می دهد.

 

 

 

صدایت را شنیدم

 

گفتی هنوز آمادگی اش را نداری

 

راستی

 

هنوز می گویم

 

نه

 

این امتحانم نباشد

 

و واقعا هم هنوز آمادگی ندارم

 

اما

 

مرا برای خودت بر دار

 

سعی می کنم خودم را برای خودت آماده کنم

 

 

 

یاعلی بگو

 

یاعلی می گویم... .

 

/ 0 نظر / 14 بازدید